گواهینامه رهبری و برنامه ریزی راهبردی هست که از دفتر رایزنی همکاریهای علمی- آموزشی بنیاد آسیایی که وابسته به یونسکو هست صادر شده که امضای رئیس محترم این بنیاد جناب آقای دکتر غفوریان مختاری هم قید شده.