گواهینامه بین المللی هوش تجاری هست که از آکادمی AGR سوئد صادر شده.