پروژه شهرداری منطقه ۱ تهران

یکی از زیباتربن پروژه های انجام شده در شرکت سینما چوب در سال ۹۲ انجام شده