سالن سینمایی

 

یکی از یزرکترین و یهترین پزوژه های سالن سینمایی شرکت سینما چوب فیدار پروژه شرکت فلزات رنگین پرند بوده است