صندلی آمفی تئاتر

 

یکی از بزرکترین سالن های همایش و  آمفی تئاتر سالن ارتش اردوگاه شهبد رسولی بوده است .